آکا ترجمه

بازنویسی

بازنویسی، به مهارتی گفته می‌شوند؛ که نویسنده در آن ضمن حفظ امانت به متن و ارسال مفاهیم اصلی موجود در متن، آن را به گونه و فرمت دیگری به تحریر در بیاورد. نویسندگانی که با استفاده از این مهارت، نگارش را انجام می‌دهند؛ می‌بایست با توجه به نوع متن و زمینه‌ی آن، ضمن تجربه‌ی کافی و قلم مطلوب، داشته باشند

بیشتر بخوانید